Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych gminy Nasielsk

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
GMINY NASIELSK

ORGANIZATOR

Nasielska Fundacja Wspierania i Rozwoju Edukacji.

TEMAT

Temat konkursu brzmi: Jak wyobrażam sobie Nasielsk sprzed wieków.
Zadaniem konkursowym jest stworzenie plakatu, rysunku przy wykorzystaniu różnych technik plastycznych i komputerowych.

CELE KONKURSU

• Kształtowanie postaw szacunku do przeszłości i zainteresowania dziejami najbliższej okolicy.
• Pogłębianie znajomości historii Polski i naszego regionu.
• Umocnienie związków emocjonalnych z miejscem zamieszkania.
• Popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół podstawowych klas piątych  z gminy Nasielsk.
2. Uczestnicy indywidualnie przygotowują prace plastyczne.
3. Prace powinny mieć postać jednostronnej pracy w formacie A4.
4. Technika: kolaż, pastel sucha, pastel olejna, wyklejanki z kolorowego papieru i inne, w tym komputerowe.
5. Ilość prac dostarczonych przez jednego ucznia – 1 .
6. Zgłoszone do konkursu plakaty przechodzą na własność organizatora i nie podlegają zwrotowi. Organizator zastrzega sobie prawo do ich publicznej prezentacji, z zachowaniem praw autorskich.
7. Udział w konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem, iż dostarczone prace są oryginalnymi pracami autora i nie naruszają praw autorskich osób trzecich, a ich treść nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych.

TERMINY

1. Czas trwania konkursu: 4 grudnia 2009 – 5 stycznia 2010 r.
2. Prace prosimy kierować bezpośrednio do Nasielskiej Fundacji Wspierania i Rozwoju Edukacji, ul. Kościuszki 21, 05-190 Nasielsk w terminie do 5 stycznia 2010 roku. Prace dostarczone po w/w terminie nie wezmą udziału w konkursie.
3. Prace powinny być czytelnie podpisane na odwrocie i zawierać następujące informacje:
• imię i nazwisko autora pracy (uczestnika konkursu),
• klasę i nazwę szkoły,
• imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna.
4. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu i wręczenia nagród jest na 8 stycznia 2009 r.

OCENA I NAGRODY:

1. Oceny prac konkursowych dokona powołane przez organizatora jury.
2. Prace wybiera się większością głosów.
3. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Nadesłanie lub osobiste dostarczenie w terminie prac spełniających warunki konkursu oznacza akceptację przez uczestnika niniejszego „Regulaminu konkursu”.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykorzystania prac konkursowych w materiałach promocyjnych.