O fundacji

Siedzibą jest miasto Nasielsk a terenem działania obszar Polski, swoje cele może realizować ona również poza jej granicami. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, dochody przeznaczane są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz pokrycie niezbędnych kosztów działalności. Nasielska Fundacja Wspierania i Rozwoju Edukacji posiada osobowość prawną, działa na podstawie Statutu, Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Celem Fundacji jest upowszechnianie wiedzy, propagowanie wartości, kultywowanie tradycji i podejmowanie działań dla zapewnienia rozwoju obywateli Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie oświaty, wychowania i nauki.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

  1. organizowanie lub finansowanie zajęć, warsztatów, koncertów, konkursów, zawodów sportowych, wycieczek i wypoczynku wakacyjnego,
  2. organizowanie lub finansowanie spotkań, szkoleń, kursów, seminariów i konferencji dla propagowania znaczenia wychowania, edukacji i kultury w życiu społecznym,
  3. organizowanie lub finansowanie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych i poza nimi,
  4. organizowanie lub finansowanie programów mających na celu unowocześnienie bazy dydaktycznej i infrastruktury sportowej,
  5. współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, organami administracji rządowej, osobami prawnymi i fizycznymi w zakresie realizacji celów Fundacji,
  6. nawiązywanie kontaktów i współpracę z organizacjami i instytucjami o podobnych celach w krajach Unii Europejskiej.