Majątek

Dochody Fundacji pochodzą z:

  1. darowizn, spadków, zapisów,
  2. dotacji i subwencji,
  3. dochodów ze zbiórek publicznych,
  4. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji.

Majątek Fundacji stanowią składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji oraz fundusz założycielski przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji.

Majątek Fundacji nie może być:

  • przeznaczany na zabezpieczanie zobowiązań lub udzielanie pożyczek członkom jej organów lub pracownikom oraz osobom, z którymi członkowie organów lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanym dalej „osobom bliskim”,
  • przekazywany na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz osób bliskich członków jej organów lub pracowników na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych,
  • wykorzystywany na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz osób bliskich członków jej organów lub pracowników na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu fundacji,
  • wykorzystywany do zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz osoby bliskie członków jej organów lub pracowników.