Władze

Władzami Fundacji są Zarząd i Rada Fundacji.

Członkowie Organów

Prezes Fundacji
Maciej Suwiński

Wice Prezes Fundacji
Mariusz Kraszewski

Przewodniczący Rady Fundacji
Krzysztof Poszepczyński

Członkowie Rady Fundacji
Agnieszka Mackiewicz
Jolanta Roszkowska
Mariola Cyba
Piort Kacperski

Zarząd
Zarząd prowadzi sprawy Fundacji i reprezentuje Fundację, składa się z 1 do 3 członków, w tym Prezesa Fundacji. Członkowie Zarządu nie pobierają wynagrodzenia za pełnioną funkcję. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

Do kompetencji i obowiązków Zarządu należy w szczególności:

 1. zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji,
 2. pozyskiwanie funduszy i środków na działalność Fundacji,
 3. realizacja celów Fundacji zgodnie ze sposobami ich realizacji określonymi w Statucie,
 4. zatrudnianie pracowników do realizacji zadań związanych z celami statutowymi Fundacji,
 5. sporządzenie rocznego sprawozdanie merytorycznego z działalności Fundacji oraz podanie go do publicznej wiadomości,
 6. składanie Radzie Fundacji rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności Fundacji oraz rocznego sprawozdania finansowego Fundacji,
 7. przekazywanie Ministrowi Edukacji Narodowej i Sportu oraz ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności Fundacji oraz rocznego sprawozdania finansowego Fundacji.

Rada Fundacji
Rada Fundacji jest najwyższym organem Fundacji, w szczególności sprawuje stały nadzór nad działalnością Fundacji, składa się z 3 do 5 członków. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za pełnioną funkcję. Członek Rady Fundacji nie może być członkiem Zarządu, nie może być z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

Do kompetencji Rady Fundacji należy w szczególności:

 1. bieżąca kontrola działań Zarządu,
 2. powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu,
 3. uzupełnianie składu Rady Fundacji przez kooptację,
 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania merytorycznego Zarządu z działalności Fundacji oraz sprawozdań finansowych Fundacji, udzielanie absolutorium Zarządowi,
 5. uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
 6. podejmowanie uchwał co do przeznaczenia zgromadzonych środków majątkowych,
 7. podejmowanie uchwał dotyczących istotnych spraw Fundacji,
 8. podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd,
 9. uchwalanie regulaminów Fundacji,
 10. zmiana Statutu Fundacji, w tym jej celu,
 11. propagowanie celów dla których Fundacja została ustanowiona.