Władze

Władzami Fundacji są Zarząd i Rada Fundacji.

Członkowie Organów

Prezes Fundacji
Aneta Czyż – Roszak

Wice Prezes Fundacji
Monika Paluszek

Przewodniczący Rady Fundacji
Mariusz Kraszewski

Członkowie Rady Fundacji
Agnieszka Mackiewicz
Mariola Cyba
Joanna Czyż

Zarząd
Zarząd prowadzi sprawy Fundacji i reprezentuje Fundację, składa się z 1 do 3 członków, w tym Prezesa Fundacji. Członkowie Zarządu nie pobierają wynagrodzenia za pełnioną funkcję. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

Do kompetencji i obowiązków Zarządu należy w szczególności:

 1. zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji,
 2. pozyskiwanie funduszy i środków na działalność Fundacji,
 3. realizacja celów Fundacji zgodnie ze sposobami ich realizacji określonymi w Statucie,
 4. zatrudnianie pracowników do realizacji zadań związanych z celami statutowymi Fundacji,
 5. sporządzenie rocznego sprawozdanie merytorycznego z działalności Fundacji oraz podanie go do publicznej wiadomości,
 6. składanie Radzie Fundacji rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności Fundacji oraz rocznego sprawozdania finansowego Fundacji,
 7. przekazywanie Ministrowi Edukacji Narodowej i Sportu oraz ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności Fundacji oraz rocznego sprawozdania finansowego Fundacji.

Rada Fundacji
Rada Fundacji jest najwyższym organem Fundacji, w szczególności sprawuje stały nadzór nad działalnością Fundacji, składa się z 3 do 5 członków. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za pełnioną funkcję. Członek Rady Fundacji nie może być członkiem Zarządu, nie może być z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

Do kompetencji Rady Fundacji należy w szczególności:

 1. bieżąca kontrola działań Zarządu,
 2. powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu,
 3. uzupełnianie składu Rady Fundacji przez kooptację,
 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania merytorycznego Zarządu z działalności Fundacji oraz sprawozdań finansowych Fundacji, udzielanie absolutorium Zarządowi,
 5. uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
 6. podejmowanie uchwał co do przeznaczenia zgromadzonych środków majątkowych,
 7. podejmowanie uchwał dotyczących istotnych spraw Fundacji,
 8. podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd,
 9. uchwalanie regulaminów Fundacji,
 10. zmiana Statutu Fundacji, w tym jej celu,
 11. propagowanie celów dla których Fundacja została ustanowiona.